AUDYT ENERGETYCZNY

Jacek Bzdurski

Jacek Bzdurski

Prezes Zarządu

AUDYT ENERGETYCZNY – OBOWIĄZEK USTAWOWY

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 36 ust. 1 Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016r., każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

Za niewykonanie audytu przez przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 3, grozi kara do 5 % przychodu przedsiębiorcy uzyskanego w poprzednim roku podatkowym, co zostało sprecyzowane w ustawie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 37 ust. 1 ustawy Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Dodatkowo zgodnie z art. 37 ust. 2 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

 1. należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
 2. zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
 3. powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

 

AUDYT ENERGETYCZNY – Dlaczego należy wykonać?

Przeprowadzenie audytu energetycznego poza wskazaniem możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w wymiarze biznesowym, dostarcza również niezbędnej wiedzy zarządczej osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 • wskazuje działania konieczne do podjęcia w celu redukcji zużycia energii,
 • wskazuje działania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne,
 • wskazuje energochłonne procesy i urządzenia technologiczne,
 • umożliwia identyfikację obszarów nieuzasadnionego zużycia energii,
 • dostarcza informacji zarządczej o prowadzonej gospodarce energetycznej,
 • pozwala na ocenę stanu posiadanego majątku energetycznego (pod względem technicznym i efektywności energetycznej),
 • umożliwia ubieganie się o dodatkowy bonus w postaci białych certyfikatów.

Dodatkowo przedsiębiorcy wskazani wprost w ustawie poprzez audyt wywiązują się z obowiązku, za brak spełnienia którego zostanie nałożona sankcja finansowa w wysokości 5% rocznych przychodów

 

AUDYT ENERGETYCZNY – PROCES

Usługa w wykonaniu Grupy IEN polega na:

 • Przeglądzie zużycia energii elektrycznej w oparciu o dane pomiarowo – rozliczeniowe,
 • Przeglądzie zużycia energii cieplnej w oparciu o dane pomiarowo – rozliczeniowe,
 • Zebraniu informacji nt. zużycia energii pierwotnej zawartej paliwach płynnych i stałych,
 • Inwentaryzacji infrastruktury zużywającej energię (elektryczną, cieplną, energię zawartą w paliwach – flota, własne jednostki wytwórcze),
 • Analizie zużycia energii w funkcji czasu pracy urządzeń i mocy zainstalowanej,
 • Analizie procesów energetycznych zachodzących w danym podmiocie,
 • Analizie sposobu wykorzystywania mediów energetycznych,
 • Identyfikacji procesów lub odbiorników energochłonnych,
 • Wskazaniu możliwości redukcji zużycia energii w poszczególnych obszarach energetycznych,
 • Oszacowaniu wielkości redukcji zużycia energii wraz z kosztami wdrożenia ewentualnych ulepszeń,
 • Wyznaczenia współczynników energetycznych (WWE – współczynnik wykorzystania energii),
 • Wyliczenia redukcji zużycia energii wraz z przeliczeniem wielkości fizycznych na TOE,
 • Przygotowaniu zawiadomienia do Prezesa URE,

Opcjonalnie produkt ten w zależności od klienta może zostać rozszerzony o:

 • Przeprowadzenie pomiarów na poszczególnych obwodach urządzeniach (pomiary chwilowe lub pomiary czasowe),
 • Analizę możliwości pozyskania dofinansowania na wdrożenie działań zmierzających do redukcji zapotrzebowania na energię.

Dzięki wskazanemu powyżej procesowi i autorskiej metodyce audytu energetycznego Grupy IEN jest tożsamy z przeglądem energetycznym wskazywanym w ISO 50001.

 

AUDYT ENERGETYCZNY – DLACZEGO IEN

Wykonujemy audyty energetyczne w oparciu o doświadczenie i wiedzę techniczną:

 • nasi eksperci brali udział w ponad 200 projektach energetycznych dotyczących różnych aspektów zużycia lub wytwarzania energii;
 • przeprowadziliśmy ponad 100 audytów energetycznych zgodnych z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. dla największych przedsiębiorstw o strukturze rozproszonej, o całkowitym zużyciu energii około 540 GWh rocznie;
 • zaproponowaliśmy audytowanym Klientom potencjalne oszczędności energii w wysokości 7750 toe, co przekłada się na potencjał ograniczenia zużycia energii blisko 80 GWh o przybliżonej wartości powyżej 21 mln zł rocznie;
 • zatrudniamy 3 certyfikowanych audytorów wiodących ISO 50001, zawodowych energetyków wykonujących audyty i inne projekty energetyczne od kilkunastu lat;
 • zatrudniamy certyfikowanych kierowników projektów (PMI, Prince 2, Agile PM).

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w tym również zgodnie z wypracowaną metodyką opartą na następujących normach:

 • Norma EN 16001/ ISO 50001:2012,
 • Norma EN 16212:2012,
 • Norma EN 16231:2012,
 • Norma EN 16247:2014 (16247-1, 16247-2,  16247-3, 16247-4, 16247-5).

Kontakt

Napisz do nas

Logo
 • ul. Kolady 3
  02-691 Warszawa
 • 9:00 - 17:00
 • +48 22 119 29 29
  biuro@grupaien.pl
 • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>