Audyt efektywności energetycznej

Jacek Bzdurski

Jacek Bzdurski

Prezes Zarządu

Audyt efektywności energetycznej – czym jest?

Według Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. pojęcie audytu efektywności energetycznej zdefiniowane jest jako opracowanie zawierające analizę zużycia energii obiektu wraz z określeniem jego stanu technicznego, bądź stanu urządzeń lub urządzenia technicznego, bądź instalacji, którym przedstawia się wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną opłacalności ekonomicznej w stosunku do otrzymanych oszczędności energii.

Inaczej mówiąc audyt efektywności energetycznej jest wielowariantową techniko-ekonomiczną oceną planowanego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, których wdrożenie ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zwiększenie sprawności wyodrębnionych urządzeń lub procesów technologicznych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

 

Audyt efektywności energetycznej – dla kogo?

Audyt efektywności energetycznej powinna wykonać każda firma świadoma własnego zużycia energii w procesach technologicznych lub urządzeniach.

Wiedza zawarta w wykonanym audycie pozwala do skoncentrowania technicznych lub organizacyjnych działań proefektywnościowych na najbardziej energochłonnych procesach lub urządzeniach. Ponadto działania proefektywnościowe pozwalają niewielkim kosztem osiągnąć wysokie oszczędności, biorąc pod uwagę cenę mediów energetycznych, gdzie dzisiaj ma to ogromny wpływ na wartość produkcji.

 

Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobligowane są również jednostki sektora publicznego JSP celem realizacji co najmniej jednego zadania zapisanych w ust. 2 jako „środki poprawy efektywności energetycznej”:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

 

Audyt efektywności energetycznej – korzyści

Korzyści jest wiele z wdrożonych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jednak największą korzyścią jest REDUKCJA KOSZTÓW operacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Ogromną korzyścią jest także możliwość otrzymania WSPARCIA FINANSOWEGO wydanego przez Urząd Regulacji Energetyki w postaci Świadectw efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty” przy wdrożeniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

 

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@grupaien.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>